Salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskøb

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder medmindre andet er skriftligt aftalt. Salgs- og leveringsbetingelserne er udleveret sammen med fremsendelse af tilbud eller udleveret ved indgåelse af aftale, og salgs- og leveringsbetingelserne anses som en del af aftalen. 

Priser
Alle priser er nutidspriser. Der tages forbehold for trykfejl og eventuelle prisstigninger, herunder stigninger i leverandøromkostninger. 


Tilbud/ordrebekræftelse
Tilbud afgivet fra PE-Redskaber A/S er gældende 14 dage fra tilbuddets datering med mindre andet er aftalt. Herefter er tilbuddet bortfaldet. 


Betalingsbetingelser
Betalingsbetingelser er 14 dage netto kontant medmindre andet er skriftligt aftalt.
Der kan ved salg og levering til private samt ved køb af specialvarer kræves forudgående betaling eller sikkerhed for betaling.
Ved manglende rettidig betaling pålægges kr. 100 ved rykkerskrivelser. Der kræves sædvanlig morarente i forbrugerforhold.
Ved salg til erhvervsdrivende tillægges rente 2% pr. løbende måned ved forsinket betaling. 


Ejendomsforhold
Det solgte forbliver PE-Redskaber A/S´ ejendom indtil det fulde beløb er betalt.


Levering
Ved samlet ordre over kr. 17.500,- inkl. moms leveres fragtfrit overalt i Danmark, bortset fra Bornholm og andre ikke-brofaste øer, Færøerne og Grønland. Al levering skal kunne foregå på kørefast underlag. Ved levering af voluminøse varer faktureres fragt iht. faktisk fragtpris.
PE-Redskaber A/S er uden ansvar for ethvert tab, som måtte opstå som følge af forsinkelse, herunder driftstab. Enhver risiko for varen overgår til køber ved levering. 


Returnering
Der ydes ikke retur- eller fortrydelsesret medmindre, at det er skriftlig aftalt mellem køber og PE-Redskaber A/S. 

Varen kan returneres efter brug, der er nødvendig for at fastslå varens art, egenskaber og måden varen fungerer på. Dog med det forbehold at købe hæfter for en evt. forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendigt for at teste den på alm. vis. Der ydes ikke retur- eller fortrydelsesret.


Reklamationer
Køber har pligt til efter levering straks at undersøge det solgte, og køber skal reklamere inden 3 dage efter modtagelsen af det solgte, såfremt køber ønsker at rejse indsigelser ved det solgte. I modsat fald fortaber køber retten til at gøre mangler gældende.

Såfremt der måtte være en retlig relevant mangel på et leveret produkt, er PE-Redskaber A/S alene ansvarlig for selve manglen, og køber kan alene fordre udbedring, forholdsmæssigt afslag eller kræve omlevering efter købelovens regler. PE-Redskaber A/S er ikke ansvarlig for evt. indirekte tab eller afledede tab, herunder driftstab, eller andre krav fra en evt. tredjemand.


Garanti 
Der er garanti på varen som angivet af fabrikanten. Der ydes ikke garanti på varer som skyldes forkert brug eller misbrug.
Al garantireparation sker på Folevej 47, 6510 Gram.


Transportskader
Transportskader skal omgående anmeldes til fragtmanden eller postvæsnet. 
Er det på forhånd aftalt, at varen må stilles uden kvittering af fragtmanden, er PE-Redskaber A/S uden risiko, hvis varen skulle forsvinde eller være beskadiget.


Leveringsvanskeligheder, Force Majeure
Skulle levering være umuligt helt eller delvist på grund af force majeure, fritager det PE-Redskaber A/S for ethvert ansvar. Under force majeure og leveringsvanskeligheder i øvrigt i denne bestemmelse, hører bl.a. arbejdskonflikter, krig, borgerkrig, blokade, afspærringer, politiske uroligheder, statsindgriben, mangel på drivmidler eller andre ydre omstændigheder som påvirker leveringen. 


Rådgivningsansvar 
PE-Redskaber A/S bistand til køber eller købers rådgiver er alene at betragte som vejledende og oplysende, og PE-Redskaber A/S er uden ansvar i enhver henseende.


Produktansvar
For skade på person eller ting, der er en følge af defekt ved leverede produkter, hæfter PE-Redskaber A/S kun i det omfang dette følger af ufravigelig lovgivning. PE-Redskaber A/S påtager sig dog intet ansvar for tab som skyldes driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab.


Produkter
PE-Redskaber A/S udvikler løbende produkterne for at være på forkant med udviklingen. Derfor tages forbehold for ændring af modeller, sortiment, farver og priser, som er i vore kataloger og hjemmesider. Der tages forbehold for, at farvenuancer kan forekomme.


Værneting og lovvalg
Enhver tvist skal først søges løst ved mediation. Mediator udpeges gennem Danske Mediatoradvokater. Såfremt tvisten ikke løses ved mediation, skal sagen indbringes for retten i Esbjerg og efter dansk rets almindelige regler. 


Oplysning om klagemuligheder 
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. 

Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. 
Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. 
Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr
Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse salg@pe-redskaber.dk

 

 Fole, DK-6510 Gram, dec. 2021


PE RemoteCare

Systemet til overblik, service og vedligehold

Kontakt Chris idag for at høre mere.